top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN 2024
Artikel 1 Definities
 
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door Organisator als onderdeel van PAC EKIDEN.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de afspraken die automatisch gebonden zijn aan de inschrijving van de Deelnemer.
  4. Organisator: Rotterdamse Atletiekvereniging “Pro Patria A.L.O. Combinatie (PAC)  (Handelsregisternummer 40344956); Langepad 16; 3062 CJ, Rotterdam.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
 
 
Artikel 2 Deelname
  
 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk als team. Een team bestaat uit 6 personen. Bij inschrijving dienen namen van de deelnemers vermeld te worden alsmede de teamnaam.
 2. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor deelnemers die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor de 5km & 7,2km is dit 12 jaar en voor de 10 km is dit 16 jaar. 
 3. De Deelnemer mag slechts aan het Evenement deelnemen wanneer hij/zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en het inschrijfgeld heeft betaald. De organisatie behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen te mogen aanpassen of weigeren als blijkt dat aan één van de voorwaarden niet is voldaan.
 4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn taak binnen zijn/haar team. Indien deelnemer onverhoopt zelf niet kan deelnemen is het mogelijk de wijziging uiterlijk 1 week voorafgaand aan het Evenement aan Organisator kenbaar te maken. 
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd (dit is inclusief eventuele betalingen voor het goede doel).
 6. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 7. De Organisatie behoudt zich het recht het evenement af te lassen, in te korten of het parcours te wijzigen, te beëindigen of welke andere vorm van verandering op grond van uitzonderlijke omstandigheden/wanneer de situatie dit wenst. Ook in dit geval vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Met uitzonderlijke omstandigheden wordt bedoeld extreme weersomstandigheden zoals storm, bovenmatige regenval en andere extreme natuurlijke invloeden (overmacht).
 8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 
 
Artikel 3 Aansprakelijkheid
 
 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. Organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen in en rondom het clubhuis van PAC en de kleedkamers.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 
 
Artikel 4 Portretrecht
 
De Deelnemer verleent bij deelname toestemming aan de Organisator om foto’s en beeldmateriaal gemaakt tijdens (of rond) het evenement waarop de Deelnemer zichtbaar is, openbaar te maken.
Artikel 5 Persoonsgegevens
 
De Organisator neemt de persoonsgegevens van de Deelnemer op in een bestand, welke door de Organisator  gebruikt kan worden om informatie over het Evenement aan de deelnemer te sturen. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. De Deelnemer kan schriftelijk of per e-mail bezwaar aantekenen tegen het verzenden van informatie door de Organisator. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten (via internet en/of andere media).
 
Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.
 
Artikel 7 Wedstrijdreglement
Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement PAC EKIDEN dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 8 Geldigheid bepalingen
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.
Aan eventuele foutieve informatie in de algemene voorwaarden of in het privacyreglement kunnen geen rechten worden ontleend.
Algemene Voorwaarden 2024
bottom of page